Profil

RM Reward & Management poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach

Odmeňovanie

Peniaze sú veľmi dôležitý a významný motivátor.

Musia byť ale vhodne použité – vyplácané vhodnou formou, aby sa nezmenili na prostriedok demotivácie zamestnancov

Riadenie

Keď ľudia pracujú v inšpiratívnom prostredí podporujúcom ich vnútornú motiváciu, dosahujú kvalitnejšie výsledky práce, sú kreatívnejší, zodpovednejší, lojálnejší a ich výkonnosť rastie

 

Kultúra

Otvorená a priama kultúra využívajúca kolektívnu inteligenciu, v ktorej sa počíta s názorom každého jednotlivca a v ktorej vyhrávajú všetci, nie jeden

 

Na otázku: „Aký systém odmeňovania zvýši výkonnosť zamestnancov?“ je jednoduchá odpoveď

ŽIADNY

Na zvýšenie výkonnosti ľudí je potrebné vytvoriť vhodné pracovné prostredie, ktoré obsahuje štyri prvky

Zmysel

Nahrádza príkazy (ČO) a usmernenia (AKO), dáva práci zmysel odpoveďou na otázku PREČO robíme to, čo robíme

Samostatnosť

Potreba vykonávať aktivity z vlastného rozhodnutia, z vlastnej vôle, na základe vlastného výberu

 

 

Rozvoj

Potreba rozvíjať sa, cítiť sa byť užitočný a schopný

 

 

Vzťahy

Potreba vzájomnej podpory a rozvoja dobrých medziľudských vzťahov

 

 

Profil hlavného konzultanta a lektora

Rastislav Madunický

Od roku 2016 sa zameriavam na tvorbu pracovného prostredia zvyšujúceho autonómnosť zamestnancov. Od jednoduchých malých krokov a zmien, až po zmenu kultúry spoločnosti a zmenu systému riadenia od hierarchického princípu k tímovo orientovanému – spoločenskému systému riadenia, ktorého podstatou sú sebariadené tímy.

Spoločnosť RM Reward & Management s.r.o. som založil v roku 2007. Svojim klientom pomáham tvoriť politiky a štruktúry odmeňovania, implementovať systémy riadenia výkonnosti obsahujúce prvky spoluúčasti a aktívneho prístupu zamestnancov. Venujem sa rozvoju manažérov a realizoval som aj prieskumy spokojnosti a efektívnosti organizácií.

Poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu som sa začal venovať v roku 1998 v spoločnosti Hay Group, kde som pracoval ako senior konzultant. Zaoberal som sa prieskumami odmeňovania a tvorbou systémov odmeňovania, zavádzaním systémov riadenia výkonnosti a rozvojom ľudí na základe spôsobilostí. Pripravoval som a realizoval tréningové programy v oblasti rozvoja manažérskych zručností s cieľom zvyšovania výkonnosti tímov.

Svoju profesijnú kariéru som začal v roku 1992 v oblasti marketingu.

Po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline som začal pracovať v spoločnosti Slovenská pošta v časoch, keď ešte nebola spolitizovaná. Z pozície referenta marketingu okresnej správy som sa prepracoval na pozíciu riaditeľa marketingu. Po Mečiarovej intervencii a presťahovaní ústredia SP do Banskej Bystrice som z pošty odišiel a začal som pracovať vo finančnej skupine J&T Finance Group ako marketingový manažér.

Počas marketingového obdobia som sa venoval riadeniu marketingových a predajných aktivít, prieskumov trhu, spracovaniu marketingových plánov, tvorbe marketingových informačných systémov a propagačných aktivít. Pripravoval a realizoval som tréningové programy v oblasti marketingu.

Verím, že rešpekt, partnerstvo a dôvera prinášajú lepšie výsledky ako príkazy, odstup a kontrola

Tu nájdete zdôvodnenie

Hore