Vnútorná motivácia

Motivácia má rôzne podoby a nedá sa zúžiť na niečo unitárne.

Ľudia majú rôzne úrovne motivácie (množstvo motivácie), ale aj rôzne druhy/typy motivácie.

V časoch priemyselnej ekonomiky sa manažéri sústreďovali výlučne na externú motiváciu – získať odmenu, alebo sa vyhnúť trestu. Svoj značný podiel (viny) má na tom Frederic Winslow Taylor, ktorý veril, že ľudia sú leniví a nezodpovední a že jediné, čo ich donúti pracovať sú peniaze.

Niet divu, ľudia v tej dobe boli predĺženou súčasťou strojov.

Prečo vždy dostanem celého človeka, hoci to, čo naozaj potrebujem, je iba pár rúk

Henry Ford

Elton Mayo, Abraham Maslov a Douglas McGregor postupne vyvracali Taylorov názor, že ľudia sú tvory ekonomické a prinášali prvé teórie o vnútornej motivácii a potrebách ľudí.

Medzi priekopníkov a najuznávanejšie kapacity súčasnosti v oblasti motivácie patria Edward L. Deci a Richard M. Ryan.

V roku 1985 vytvorili „teóriu sebaurčenia“ (Self-Determination Theory – SDT). Počas viac ako 40 rokov výskumov priniesli viac ako 40 000 dôkazov, že vnútorná motivácia je účinnejšia ako externá.

Vnútorná motivácia je spojená s bohatšou skúsenosťou, lepším koncepčných chápaním, kreativitou a lepším riešením problémov oproti externej kontrole.

(pod pojmom kontrola treba chápať nátlak, ovládanie, strach, samotnú kontrolu, ale aj odmenu poskytovanú kontrolnou formou Ak – Tak)

Kontrola nie len že znižuje vnútornú motiváciu a angažovanosť k výkonu aktivity, ale má jasne škodlivý efekt na výkon akejkoľvek úlohy, ktorá vyžaduje kreativitu, koncepčné myslenie, alebo flexibilné riešenie problémov.

Edward L. Deci, Why we do what we do, str. 51

Existuje niekoľko definícií vnútornej motivácie podľa rôznych autorov. Rozdiely sú iba v „slovíčkach“.

Ostaňme teda u Deciho, ktorý hovorí, že:

Vnútornú motiváciu môžeme chápať ako proces vykonávania určitej aktivity kvôli prirodzenému, vnútornému uspokojeniu z aktivity samotnej (nie kvôli iným dôsledkom).

Edward L. Deci, Why we do what we do, str. 21

Teória sebaurčenia (SDT)

Viac o SDT a jej previazaní s vnútornou motiváciou ľudí si môžete pozrieť v tomto videu so slovenskými titulkami. Edward Deci nie len vysvetľuje, ale poskytuje aj základné rady na vytvorenie vhodného pracovného prostredia.

Video obsahuje vybranú časť rozhovoru. Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

https://vimeo.com/207950527

Jednou z „pod teórií“ SDT je Organismic Integration Theory – OIT (Teória integrácie). (Deci & Ryan 1985).

Zaoberá sa integráciou okolitého sveta do koherentného JA človeka. Pomáha uvedomiť si, do akej miery ľudia integrujú externú motiváciu do svojho vnútra. Až integrovaná regulácia umožňuje ľuďom byť autentickí. Vtedy môžu konať ako autori vlastných myšlienok a skutkov. Nie sú ovplyvňovaní egom, ani vnútorným „rodičovským/manažérskym hlasom“ našepkávajúcim, čo by som mal urobiť a ako sa správať – ako v prípade introjekcie.

V súčasnom pracovnom prostredí väčšiny firiem sa ľudia (hlavne vo vyšších úrovniach hierarchie) správajú na základe introjekcie. Prinášajú si do práce masky, ktoré v bežnom živote nenosia. V práci musia vyzerať dobre, všetko musí mať racionálny, najlepšie analytický podklad, musia pôsobiť tak, že všetko vedia a sú pripravení to urobiť.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená „Taxonómia ľudskej motivácie“ (Deci & Ryan 1985), ktorá tvorí výborný základ diskusie o motivácii na spoločných workshopoch.

Amotivácia

Externá regulácia

Introjekcia

Identifikovaná regulácia

Integrovaná regulácia

Vnútorná motivácia

Bez úmyslu konať
Neváženie si aktivity
Pocit nekompetentnosti
Nedôvera v možnosť dosiahnuť výstup
Získať odmenu alebo sa vyhnúť trestu
Poslušnosť alebo odcudzenie,
či rebélia
Výkon aktivít pod tlakom
Vyhnúť sa pocitu viny, či úzkosti
Dosiahnuť zvýšenie ega, alebo pýchy
Identifikácia s dôležitosťou správania, či hodnotami
Akceptácia regulácie – ako vlastnej
Integrácia identifikovaného vo svojom vnútri do koherentného JA – s ostatnými hodnotami
a potrebami
Záujem o aktivitu
Radosť z aktivity
Vnútorné uspokojenie

Neosobný

*pôvod angažovania

 

Externý

 

 

Čiastočne externý

 

 

 

Čiastočne interný

 

 

 

 

Interný

 

 

 

Interný

 

 

 

Ak chcete vedieť viac o vzájomnom pôsobení vnútornej motivácie a odmeňovania, prečítajte si článok Vnútorná motivácia a odmeňovanie